Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot ontwerp, realisatie, marketing en verwante werkzaamheden is gesloten.
 • Ontwerp: alle werkzaamheden die betrekking hebben op het omzetten van een idee in een (audio)visuele schets of een plan.
 • Realisatie: alle werkzaamheden met betrekking tot het omzetten van een ontwerp in een concreet (audio)visueel product.
 • Marketing: alle werkzaamheden met betrekking tot het promoten van een product of merk.
 • Opdracht: het totaal aan diensten en / of producten dat de opdrachtgever binnen het kader van de gemaakte afspraken afneemt.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Internet Marketing Nederland’ (onderdeel van Ster Shop B.V.), ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 3 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst ter zake ontwerp, realisatie en marketing

 1. Ter zake een opdracht voor ontwerp, realisatie en / of marketing zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘Internet Marketing Nederland’.
 2. De overeenkomst met betrekking tot de opdracht voor ontwerp, realisatie en / of marketing komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘Internet Marketing Nederland’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 4. Prijzen van ontwerp, realisatie en marketing

 1. De prijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. Als op een opdracht BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 4. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Na acceptatie van de offerte voor een opdracht als bedoeld in artikel 3 zendt ‘Internet Marketing Nederland’ een factuur met betrekking tot de opdracht aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door ‘Internet Marketing Nederland’ aangewezen bank- of girorekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘Internet Marketing Nederland’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 5. Indien in een in overleg met ‘Internet Marketing Nederland’ vastgelegde tijdsperiode niet de volledige betaling van de factuur door ‘Internet Marketing Nederland’ is ontvangen, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op de levering van de overeengekomen diensten, tenzij anderzijds geconfirmeerd door ‘Internet Marketing Nederland’, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledige factuurbedrag plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Annulering en uitstel opdracht door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting die hij is aangegaan met ‘Internet Marketing Nederland’ bij acceptatie van de offerte. Indien is afgesproken het factuurbedrag in meerdere betalingen te voldoen leidt annulering van de opdracht nadrukkelijk niet tot annulering van de nog te betalen termijnen.
 2. Uitstel van de overeengekomen opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in schriftelijke overeenstemming met ‘Internet Marketing Nederland’ en uitsluitend alvorens aanvang van de afgesproken werkzaamheden. Voor uitstel van de opdracht wordt 50% schadevergoeding in rekening gebracht, gebaseerd op het reeds overeengekomen factuurbedrag. Deze schadevergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan. Na aanvraag van uitstel van de opdracht zal ‘Internet Marketing Nederland’ de aanvang van de opdracht verplaatsen naar de overeengekomen datum en dit via e-mail bevestigen aan de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever na aanvang van de werkzaamheden voor de opdracht een aanvraag tot uitstel indient treden de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6.2 in werking met als afwijking dat niet alleen de vaste schadevergoeding van 50%, maar ook de reeds gemaakte kosten voor uitvoering van de opdracht in rekening worden gebracht.
 4. ‘Internet Marketing Nederland’ is nimmer verplicht de opdrachtgever te wijzen op Artikel 6.1, 6.2 en 6.3.
 5. De opdrachtgever heeft 7 werkdagen bedenktijd vanaf het moment dat de overeenkomst is gesloten. Binnen deze termijn heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst ongedaan te maken. Mocht deze termijn nog niet zijn verstreken op moment van aanvraag van uitstel of annulering, is alsnog ontbinding mogelijk zonder opgaaf van reden.

Artikel 7. Annulering en uitstel door ‘Internet Marketing Nederland’

‘Internet Marketing Nederland’ behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren of uit te stellen wanneer sprake is van overmacht of extreme omstandigheden (bijvoorbeeld onverwachte uitval van een vakspecialist door langdurige ziekte, belemmerende privéomstandigheden of overlijden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. In het geval van annulering zal ‘Internet Marketing Nederland’ het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag geheel of naar ratio restitueren. Indien mogelijk biedt ‘Internet Marketing Nederland’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van dit alternatief, wordt het betaalde factuurbedrag niet gerestitueerd.

Artikel 8. Restitutie en klachtenbeleid

De opdrachtgever heeft het recht tot zeven (7) werkdagen na de oplevering van de afgenomen producten of diensten schriftelijk een aanvraag tot restitutie van het factuurbedrag in te dienen bij ‘Internet Marketing Nederland’. De opdrachtgever dient hierin beknopt te vermelden waarom de opdrachtgever in aanmerking meent te komen voor restitutie van het factuurbedrag. ‘Internet Marketing Nederland’ neemt binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de aanvraag contact met de opdrachtgever op, mits er geen sprake is van overmacht (bijvoorbeeld geen ontvangst van het bericht).
Op basis van de klachten van de opdrachtgever en de mate waarin deze klachten gegrond zijn, biedt ‘Internet Marketing Nederland’ een restitutie naar ratio van het factuurbedrag aan, evenals, indien mogelijk, een op basis van de klachten van de opdrachtgever passend alternatief. Indien de opdrachtgever van het alternatief gebruik maakt, vervalt de genoemde restitutie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. ’Internet Marketing Nederland’ is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de afgenomen diensten bij ‘Internet Marketing Nederland’ of de annulering van de overeenkomst door ‘Internet Marketing Nederland’, tenzij aan ‘Internet Marketing Nederland’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ‘Internet Marketing Nederland’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Het opgeleverde eindproduct wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opgeleverde (audio)visuele producten, de ontwerpen daarvan en eventuele schetsen en eerdere versies van een ontwerp gemaakt door ‘Internet Marketing Nederland’ worden door ‘Internet Marketing Nederland’ voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Internet Marketing Nederland’ is de opdrachtgever niet gerechtigd dit intellectueel eigendom te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 3. Schriftelijke toestemming kan slechts worden verkregen door nadrukkelijke schriftelijke toewijzing van een gebruikslicentie door ‘ Internet Marketing Nederland’ of door nadrukkelijke schriftelijke toewijzing van overdracht van de auteursrechten door ‘Internet Marketing Nederland’.
 4. Een gebruikslicentie verschaft de opdrachtgever toestemming voor het gebruik van intellectueel eigendom waarop ‘Internet Marketing Nederland’ de rechten heeft, conform de regels en afspraken die in deze licentie staan vermeld. De rechten van het intellectuele eigendom blijven voorbehouden aan ‘Internet Marketing Nederland’. De opdrachtgever kan onder deze gebruikslicentie geen aanspraak maken op gemaakte schetsen of werkbestanden van het betreffende product. Aan deze licentie zijn kosten verbonden ten bedrage van 20% van het factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen. Na het voldoen van dit bedrag en het nakomen van gemaakte afspraken hieromtrent, treedt de gebruikslicentie volgens opgestelde regels en afspraken in werking.
 5. Overdracht van de auteursrechten houdt in dat ‘Internet Marketing Nederland’ afstand doet van de auteursrechten op intellectueel eigendom gespecificeerd in de speciaal hiervoor opgemaakte overeenkomst, en deze rechten overdraagt aan de opdrachtgever. Tevens krijgt de opdrachtgever in dit geval beschikking over de gemaakte schetsen en werkbestanden van het betreffende product, voor zover deze gemaakt zijn. Aan deze overdracht van de auteursrechten zijn kosten verbonden ten bedrage van 150% van het factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen. Na het voldoen van dit bedrag en het nakomen van gemaakte afspraken hieromtrent, vindt de overdracht plaats en hiermee wordt het afgesproken product intellectueel eigendom van de opdrachtgever.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om intellectueel eigendom van ‘Internet Marketing Nederland’ te laten gebruiken, verwerken of bewerken door andere partijen, waaronder (maar niet uitsluitend) door concurrerende reclame-, communicatie-, of marketingbureaus.

Artikel 11. Vervanging vakspecialist

‘Internet Marketing Nederland’ is te allen tijde gerechtigd een vakspecialist, met de uitvoering van de werkzaamheden belast, te vervangen door een andere vakspecialist.

Artikel 12. Reclamatie

 1. De opdrachtgever dient een reclamatie met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na oplevering van de producten en / of diensten en deze te richten aan de directeur van ‘Internet Marketing Nederland’. Aangaande de reclamatie zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Reclamaties aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Internet Marketing Nederland’ en overeenkomsten tussen ‘Internet Marketing Nederland’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.