Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Standaard cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 • ‘In company’-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Internet Marketing Nederland’ (onderdeel van Ster Shop B.V.), ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. 
Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus

 1. Inschrijving voor de door ‘Internet Marketing Nederland’ te verzorgen open cursussen kan door de opdrachtgever plaatsvinden door het digitaal inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Uitsluitend in directe overeenstemming met één van de medewerkers van ‘Internet Marketing Nederland’ kan inschrijving plaatsvinden door middel van telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
 2. ‘Internet Marketing Nederland’ bevestigt een inschrijving die is gedaan per e-mail/elektronische post. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-cursus

 1. Ter zake een ‘in company’-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘Internet Marketing Nederland’.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. 
De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘Internet Marketing Nederland’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus

 1. Bij inschrijving (via digitale aanmelding, dan wel via telefonische aanmelding of via aanmelding per e-mail/elektronische post) gelden de cursusprijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld op imnl.nl en nederlandinternet.nl.
 2. Indien opdrachtgever beschikt over een kortingscoupon, geldt de cursusprijs zoals die is aangegeven op desbetreffende kortingscoupon.
 3. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 5. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-cursus

 1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. 
In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. 
Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘Internet Marketing Nederland’ een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
 2. Indien aankoop van een een cursus geschiedt via een externe (affiliate marketing-) partij vindt facturering uitsluitend plaats via desbetreffende partij.
 3. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van ‘Internet Marketing Nederland’ of door middel van storting op een door ‘Internet Marketing Nederland’ aangewezen bank- of girorekening.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘Internet Marketing Nederland’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Indien danwel 14 dagen voor aanvang van de cursus danwel in een in overleg met ‘Internet Marketing Nederland’ vastgelegde tijdsperiode niet de volledige betaling van de cursusprijs door ‘Internet Marketing Nederland’ is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, tenzij anderzijds geconfirmeerd door ‘Internet Marketing Nederland’, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘in-company’-cursus door de opdrachtgever

Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk per email tot en met de geplande eerste cursusdag.
 2. Ongeacht de tijdsspanne tussen het moment waarop de opdrachtgever zijn of haar inschrijving annuleert en de geplande eerste cursusdag waarvoor de opdrachtgever zijn of haar inschrijving wenst te annuleren, komt de inschrijving van de opdrachtgever bij annulering te vervallen.
  In dit geval dient de opdrachtgever op deze pagina een cursusvoucher aan te kopen en zich vervolgens, na betaling van de voucher à €50,- (excl. BTW), via imnl.nl/cursussen opnieuw in te schrijven onder vermelding van de code “IMNLvoucher” in het veld “controlecode + bonaanbieder”. Deze cursusvoucher is niet geldig voor de cursus “Website Maken”.
 3. Verplaatsing door de opdrachtgever van de overeenkomst inzake een open cursus is uitsluitend mogelijk per email tot een (1) dag voor de geplande eerste cursusdag. Voor verplaatsingen worden €7,50,- (excl. BTW) verplaatsingskosten in rekening worden gebracht. Om zijn of haar inschrijving te verplaatsen dient de opdrachtgever op deze pagina een verplaatsingsvoucher aan te kopen. Na ontvangst van de betaling zal ‘Internet Marketing Nederland’ de inschrijving van de opdrachtgever verplaatsen naar de gekozen datum en dit via e-mail bevestigen aan de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever op dan wel na de eerste cursusdag een aanvraag tot verplaatsing indient vervalt de geldigheid van de cursusvoucher van de opdrachtgever en zal de inschrijving van de opdrachtgever als geannuleerd beschouwd worden.
 5. ‘Internet Marketing Nederland’ is nimmer verplicht de opdrachtgever te wijzen op Artikel 9.3 en 9.4.
 6. De opdrachtgever heeft 7 werkdagen bedenktijd vanaf het moment dat de overeenkomst is gesloten. Binnen deze termijn heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst ongedaan te maken. Mocht in bovenstaande artikelen deze termijn niet zijn verstreken, is alsnog ontbinding mogelijk zonder hiervoor een reden op te geven.

Artikel 10. Verhindering van de cursist

 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij ‘Internet Marketing Nederland’. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde cursist kan op verzoek tot uiterlijk een (1) week voor aanvang van de desbetreffende cursusdag worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op een andere datum.

Artikel 11. Annulering door ‘Internet Marketing Nederland’

‘Internet Marketing Nederland’ behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag m.u.v. overmacht (bijv. onverwachtse afwezigheid cursusleider door ziekte of andersoortige belemmerende privé-omstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘Internet Marketing Nederland’ zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘Internet Marketing Nederland’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Restitutie en klachtenbeleid

De opdrachtgever heeft het recht tot zeven (7) dagen na de cursusdatum via email een aanvraag tot restitutie van het cursusbedrag in te dienen. Naast het vermelden van de gevolgde cursus, training of workshop dient de opdrachtgever hierin beknopt te vermelden waarom de opdrachtgever in aanmerking meent te komen voor restitutie van het cursusbedrag. ‘Internet Marketing Nederland’ neemt binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de email contact met de opdrachtgever op, mits er geen sprake is van overmacht (bijv. geen ontvangst van het bericht).
Op basis van de klachten van de opdrachtgever biedt ‘Internet Marketing Nederland’ restitutie van 50% van het cursusbedrag aan, evenals, indien mogelijk, een, op basis van de klachten van de opdrachtgever, passend alternatief. Indien de opdrachtgever van het laatstgenoemde gebruik maakt vervalt het eerstgenoemde.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. 
’Internet Marketing Nederland’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘Internet Marketing Nederland’ of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘Internet Marketing Nederland’, tenzij aan ‘Internet Marketing Nederland’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ‘Internet Marketing Nederland’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. 
Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘Internet Marketing Nederland’ voorbehouden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Internet Marketing Nederland’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 15. Vervanging docent of trainer

‘Internet Marketing Nederland’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 16. Follow-up Consultancy-gesprekken

De cursist is gerechtigd bij het volgen van één of meerdere van de door ‘Internet Marketing Nederland’ aangeboden strategie-cursussen (te weten Internet Marketing Strategie, Google Strategie en Social Media Strategie) een follow-up consultancy-gesprek aan te vragen van één uur per gevolgde cursus en maximaal twee uur bij het volgen van twee of meerdere strategie-cursussen. De aanvraag van een follow-up consultancy-gesprek dient per telefoon of e-mail te geschieden.
Mits daartoe aanleiding is, is Internet Marketing Nederland gerechtigd de cursist te vragen naar inloggegevens van website, webshop, CMS-systeem en/of social media-platforms. Om misbruik volledig uit te sluiten dient de cursist deze gegevens zelf tijdens het follow-up consultancy-gesprek in te voeren. De gegevens zullen, indien anders overeen gekomen met de cursist, direct na het follow-up consultancy-gesprek vernietigd worden.

Artikel 17. Reclame

 1. 
De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van ‘Internet Marketing Nederland’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. 
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Internet Marketing Nederland’ en overeenkomsten tussen ‘Internet Marketing Nederland’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.